مذاکره نمیکنیم . جنگ هم نخواهد شد...! 90

گفتاری بر اتفاقات اخیر امریکا وایران
1398/4/20 خبری
ارسال نظر تنها برای کاربران امکان پذیر است